شمارهٔ ۶۸

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

چون نیست ز عقل ذرّهای توفیرم
تا می چه کنم عقل، کمش میگیرم
دیوانگی عشقِ توام میباید
تا بو که ز زلفِ تو رسد زنجیرم