شمارهٔ ۳۷

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

گه پیش تو چون قلم بسر میآییم
گاه از بد و نیک بیخبر میآییم
با عشق تو دست در کمر میآییم
بر پنداری زیر و زبر میآییم
بررسی آماری شمارهٔ ۳۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میآییم می باشند. عطار از کلمه میآییم ۴ بار در شمارهٔ ۳۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میآییم 4