شمارهٔ ۴۹

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

از عشق فرو گرفتهای پیش و پسم
تا در غم عشق، راه نبود به کسم
تا در همه عمر دیدهام یک نفست
عمری است که سرگشتهٔ آن یک نفسم