شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

دل با غمِ عشق پای ناوُرد آخر
چون شمع ز سوختن فرومرد آخر
میگفت که دُرِّ وصل در دریا نیست
این آب چگونه میتوان خورد آخر