شمارهٔ ۴۹

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

جان نتواند هیچ سزاوار تو گشت
دل نتواند محرم دیدار تو گشت
ای بر شده بس بلند! کس نتواند
در گرد سراپردهٔ اسرار تو گشت
بررسی آماری شمارهٔ ۴۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نتواند می باشند. عطار از کلمه نتواند ۳ بار در شمارهٔ ۴۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نتواند 3