شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

نه چارهٔ این عاشق بیچاره کنی
نه غمخوری این دل غمخواره کنی
گیرم که ز پرده مینیایی بیرون
این پردهٔ عاشقان چرا پاره کنی
بررسی آماری شمارهٔ ۱۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه می باشند. عطار از کلمه نه ۲ بار در شمارهٔ ۱۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 2