شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب بیست و سوم: در خوف عاقبت و سیری نمودن از عمر

نه از تن خود به هیچ خشنودم من
نه یک نفس از هیچ بیاسودم من
ز اندیشهٔ بیهوده بفرسودم من
آخر چو نبودهام چرا بودم من
بررسی آماری شمارهٔ ۲۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه می باشند. عطار از کلمه نه ۲ بار در شمارهٔ ۲۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 2