شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم

زان پیش که نُه خیمهٔ افلاک زدند
وین خیمه به گرد تودهٔ خاک زدند
در عالم جان برابرش بنشستند
بر قصر قدم نوبت لولاک زدند
بررسی آماری شمارهٔ ۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات زدند می باشند. عطار از کلمه زدند ۳ بار در شمارهٔ ۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
زدند 3