شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

تا چند نه آرام ونه بشتافتنت
نه سر بنهادن ونه سر تافتنت
نی دارد سود موی بشکافتنت
نه سوز طلب، نه درد نایافتنت
بررسی آماری شمارهٔ ۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه، ونه، سر می باشند. عطار از کلمه نه ۴ بار ، ونه ۲ بار ، سر ۲ بار در شمارهٔ ۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 4
ونه 2
سر 2