شمارهٔ ۴۴

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

گر باز نماید سَرِ یک موی به تو
صد گونه مدد رسد ز هر سوی به تو
ای بیخبر، آن چه بیوفاییست آخر
تو پشت بدو کردهای او روی به تو