شمارهٔ ۲۰

عطار / مختارنامه / باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

گر همچو فلک سالک پیوسته شوی
آخر چو زمینِ پست بنشسته شوی
ای بس که دویدم من و عشقش میگفت:
آهسته ترک که زود آهسته شوی!
بررسی آماری شمارهٔ ۲۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شوی، آهسته می باشند. عطار از کلمه شوی ۲ بار ، آهسته ۲ بار در شمارهٔ ۲۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شوی 2
آهسته 2