غزل شمارهٔ ۱

عطار / دیوان اشعار / غزلیات

چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را
سجاده زاهدان را درد و قمار ما را
جایی که جان مردان باشد چو گوی گردان
آن نیست جای رندان با آن چکار ما را
گر ساقیان معنی با زاهدان نشینند
می زاهدان ره را درد و خمار ما را
درمانش مخلصان را دردش شکستگان را
شادیش مصلحان را غم یادگار ما را
ای مدعی کجایی تا ملک ما ببینی
کز هرچه بود در ما برداشت یار ما را
آمد خطاب ذوقی از هاتف حقیقت
کای خسته چون بیابی اندوه زار ما را
عطار اندرین ره اندوهگین فروشد
زیرا که او تمام است انده گسار ما را
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات زاهدان، ره، یار، درد می باشند. عطار از کلمه زاهدان ۳ بار ، ره ۲ بار ، یار ۲ بار ، درد ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
زاهدان 3
ره 2
یار 2
درد 2