الحکایه و التمثیل

عطار / اسرارنامه / بخش یازدهم

برون شد ابلهی با شمع از در
بدید از چرخ خورشید منور
ز جهل خود چنان پنداشت جاوید
که بی این شمع نتوان دید خورشید
بدو بشناس او را و فنا شو
در آن عین فنا عین بقا شو
تو باقی گردی ار گردی تو فانی
تو مانی جمله گر بی تو تو مانی
بررسی آماری الحکایه و التمثیل

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گردی، عین، فنا، شو، شمع، خورشید، مانی می باشند. عطار از کلمه گردی ۲ بار ، عین ۲ بار ، فنا ۲ بار ، شو ۲ بار ، شمع ۲ بار ، خورشید ۲ بار ، مانی ۲ بار در الحکایه و التمثیل استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گردی 2
عین 2
فنا 2
شو 2
شمع 2
خورشید 2
مانی 2