رباعی شمارهٔ ۸۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

از گردش این هفت مخالف بر هفت
هر هفت در افتیم به هفتاد آگفت
می ده که چو گل جوانیم در گل خفت
تا کی غم عالمی که چون رفتی رفت
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۸۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات هفت، گل می باشند. انوری از کلمه هفت ۳ بار ، گل ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۸۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
هفت 3
گل 2