رباعی شمارهٔ ۳۲۸

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

ای سایهٔ آنک ملک او هست قدیم
تا چند از این ملک چو گوزی بدونیم
یک رویه کن این کار که سهلست و سلیم
ملکست نه بازیچه، والملک عقیم
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۳۲۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ملک می باشند. انوری از کلمه ملک ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۳۲۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ملک 2