رباعی شمارهٔ ۱۷۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

زلف تو مصاف عنبر تر شکند
لعل تو نهال شهد و شکر شکند
گل کیست که با رخ تودر باغ آید
وانگه دو سه روز خویشتن برشکند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۷۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شکند می باشند. انوری از کلمه شکند ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۷۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شکند 2