رباعی شمارهٔ ۱۰۱

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

عمری جگرم خورد ز بدخویی چرخ
یک روز نرفت راه دلجویی چرخ
آورد و به دست جور مریخم داد
با زهره گرفتست مرا گویی چرخ
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۰۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات چرخ می باشند. انوری از کلمه چرخ ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۱۰۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
چرخ 3