شمارهٔ ۳۶۰ - در عذر

ای همه سیرت تو هنگ و ثبات
چه کنم بی‌ثبات و بی‌هنگم
گر خطایی برفت بر قلمم
هست از آن شرم چون قلم رنگم
تا نگویی که شعر نیرنگیست
حاش لله نه مرد نیرنگم
از جهانی به تست فخرم و بس
گرچه هست از جهانیان ننگم
الحق الحق بدانچه کردستم
در خور هر عتاب و هر جنگم
چه شود از من این گران مشمر
هم تو دانی که بس سبک سنگم
بد مشو با من و مکن دل تنگ
که ز بد کرده نیک دلتنگم
بررسی آماری شمارهٔ ۳۶۰ - در عذر

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بس، الحق می باشند. انوری از کلمه بس ۲ بار ، الحق ۲ بار در شمارهٔ ۳۶۰ - در عذر استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بس 2
الحق 2