شمارهٔ ۲۰۷ - شراب خواهد

سرورا از می سخاوت تو
عالمی شاد و خرم و مستند
هرکه هستند در نشیمن خاک
همه بر بوی جود تو هستند
بنده با شاهدی و مطربکی
این زمان از سه قلتبان جستند
به امیدی تمام بعد الله
هر سه همت در آن کرم بستند
بررسی آماری شمارهٔ ۲۰۷ - شراب خواهد

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سه می باشند. انوری از کلمه سه ۲ بار در شمارهٔ ۲۰۷ - شراب خواهد استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سه 2