شمارهٔ ۲۰۲

ایمنی را و تندرستی را
آدمی شکر کرد نتواند
در جهان این دو نعمت است بزرگ
داند آن کس که نیک و بد داند
بررسی آماری شمارهٔ ۲۰۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات داند می باشند. انوری از کلمه داند ۲ بار در شمارهٔ ۲۰۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
داند 2