غزل شمارهٔ ۳

ای کرده خجل بتان چین را
بازار شکسته حور عین را
بنشانده پیاده ماه گردون
برخاسته فتنهٔ زمین را
مگذار مرا به ناز اگر چند
خوب آید ناز نازنین را
منمای همه جفا گه مهر
چیزی بگذار روز کین را
دلداران بیش از این ندارند
با درد قرین چو من قرین را
هم یاد کنند گه گه آخر
خدمتگاران اولین را
ای گم شده مه ز عکس رویت
در کوی تو لعبتان چین را
این از تو مرا بدیع ننمود
من روز همی شمردم این را
سیری نکند مرا ز جورت
چونان که ز جود مجد دین را
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مرا، گه، چین، قرین، روز، ناز می باشند. انوری از کلمه مرا ۳ بار ، گه ۳ بار ، چین ۲ بار ، قرین ۲ بار ، روز ۲ بار ، ناز ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مرا 3
گه 3
چین 2
قرین 2
روز 2
ناز 2