رباعی شمارهٔ ۲۵۶

ای باد ! به خاک مصطفایت سوگند
باران ! به علی مرتضایت سوگند
افتاده به گریه خلق، بس کن بس کن
دریا ! به شهید کربلایت سوگند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۵۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات !، سوگند، بس، کن می باشند. ابوسعید ابوالخیر از کلمه ! ۳ بار ، سوگند ۳ بار ، بس ۲ بار ، کن ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۵۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
! 3
سوگند 3
بس 2
کن 2