رباعی شمارهٔ ۱۷۹

گر درویشی مکن تصرف در هیچ
نه شادی کن بهیچ و نه غم خور هیچ
خرسند بدان باش که در ملک خدای
در دنیی و آخرت نباشی بر هیچ
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۷۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه می باشند. ابوسعید ابوالخیر از کلمه نه ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۷۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 2