رباعی شمارهٔ ۱۳۵

می‌گفتم یار و می‌ندانستم کیست
می‌گفتم عشق و می‌ندانستم چیست
گر یار اینست چون توان بی او بود
ور عشق اینست چون توان بی او زیست
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۳۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات می‌گفتم، یار، می‌ندانستم، اینست، توان، عشق می باشند. ابوسعید ابوالخیر از کلمه می‌گفتم ۲ بار ، یار ۲ بار ، می‌ندانستم ۲ بار ، اینست ۲ بار ، توان ۲ بار ، عشق ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۳۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
می‌گفتم 2
یار 2
می‌ندانستم 2
اینست 2
توان 2
عشق 2