رباعی شمارهٔ ۱۲۰

آن مه که وفا و حسن سرمایهٔ اوست
اوج فلک حسن کمین پایهٔ اوست
خورشید رخش نگر و گر نتوانی
آن زلف سیه نگر که همسایهٔ اوست
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۲۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات اوست، حسن، نگر می باشند. ابوسعید ابوالخیر از کلمه اوست ۳ بار ، حسن ۲ بار ، نگر ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۲۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
اوست 3
حسن 2
نگر 2