ای ترک جان نکرده و جانانت آرزوست
زنار نابریده و ایمانت آرزوست
در هیچ وقت خدمت مردی نکرده‌ای
و آنگه نشسته صحبت مردانت آرزوست
بررسی آماری تکه ۲۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات آرزوست می باشند. ابوسعید ابوالخیر از کلمه آرزوست ۳ بار در تکه ۲۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
آرزوست 3