رباعی شمارهٔ ۲۰۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای کز تو دلم پر سمن و یاسمنست
وز دولت تو کیست که او همچو منست
برخاستن از جان و جهان مشکل نیست
مشکل ز سر کوی تو برخاستن است