رباعی ۴۴

خیام / ترانه‌های خیام (صادق هدایت) / گردش دوران [۵۶-۳۵]

اجزای پیاله‌ای که درهم پیوست،
بشکستنِ آن روا نمی‌دارد مست،
چندین سر و ساقِ نازنین و کفِ دست،
از مِهرِ که پیوست و به کینِ که شکست؟