تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کی سبکباری ز همراهان کند غافل مرا؟
بار هر کس بر زمین ماند، بود بر دل مرا