رباعی شمارهٔ ۲۷۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ماها دلم از وصال پر نور بکن
میلی سوی این خاطر رنجور بکن
ای یوسف وقت جنگ را دور بکن
گرگ آشتیی با من مهجور بکن