تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نیفشانم چو یوسف تا ز دامن گرد تهمت را
به تکلیف عزیزان من ز زندان بر نمی‌آیم