رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

چون نیشکر است این نیت ای نائی
شیرین نشود خسرو ما گر نائی
هر صبحدم آدم که هر صبحدمی
از عالم پیر بردمد برنائی