رباعی شمارهٔ ۲۱۷

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

وصل تو که از سنگ برون می‌آید
در کوکبهٔ خیال چون می‌آید
با هجر همی‌گوید ازین رنگرزی
من می‌دانم که بوی خون می‌آید