شمارهٔ ۲۴۶

با عشق تو اندیشه کونین گناه است
عشاق ترا ترک دو عالم دو گواه است